Правилници и Акти

Школска 2023/24

Статут 2024

Правилник о васпитно-дисциплинској материјалној одговорности деце и ученика

Одлука о избору уџбеника

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

5. разред

6. разред

7. разред

8. разред

Избор уџбениика 2023 за 4. разред

Избор уџбениика 2023 за 1. и 5. разред

Школска 2022/23

1.3. Mодел правилника о организацији и систем. послова основене школе

1.4. Mодел правилника о васпитно. дисц. одговорности

1.5. Mодел правилника о дисц. и матер. одговорности запослених у основној школи

1.6. Mодел правилника о мерама, начину и поступку зашт. и без. ученика

1.7. Mодел правила понашања у основној школи

1.8. Mодел пословника о раду наставничког већа основне школе

1.9. Mодел правилника о раду школског одбора основне школе

1.10. Mодел пословника о раду савета родитеља основне школе

1.11. Mодел пословника о раду ученичког парламента основне школе

НОВИ СТАТУТ 2022

ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Годишњи план рада школске 2022-23

Одлука о лицу за родну равноправност

Измена годишњег плана за 2022-2023

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023

Школска 2021/22

Одлука о избору уџбеника

Календар основне 2021/2022

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021 2022 години

Препоруке за почетак образовно-васпитног рада

Годишњи план рада школске 2021-22

Допис за ОШ и СШ_организација рада школа у 2021-2022

ИЗВЕШТАЈ 2020-2021 ELEMIR

Акциони план ШРП 2021-22

Извештај ШРП

Правилник о протоколу поступања у установи на насиље

Правилник о мерама, начину и поступку заштите

Правила понашања у установи

Закон о друштвеној бризи о деци

Школска 2020/21

Пословник о раду Савета родитеља

Правила понашања у установи

Правилник о дипломама за изузетан успех

Правилник о оцењивању

Правилник о школском календару за школску 2020/21 годину

Правилник о протоколу поступања у установи на насиље, злостављње и занемаривање

Закони

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о друштвеној бризи о деци

Школска документација

Извештај 2021/22

Годишњи план рада 2021/22

Извештај 2019/20

Годишњи план рада 2020/21

ШРП