Јавни позиви

Замена котлова и грејних система 2022. године

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Општи део - подаци о предмету набавке
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Опис добара и спецификација
Образац трошкова припреме понуде
Образац понуде и структурне цене
Модел Уговора
Критеријуми за доделу уговора

Адаптација спортског терена 2019/2020. године

Конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за одношење понуда
Позив за подошење понуда 2021
Конкурсна ужина 2021