Правилници

Пословник о раду Савета родитеља

Правила понашања у установи

Правилник о дипломама за изузетан успех

Правилник о оцењивању

Правилник о школском календару за школску 2020/21 годину

Правилник о протоколу поступања у установи на насиље, злостављње и занемаривање

Закони

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о друштвеној бризи о деци

Школска документација

Извештај 2019/20

Годишњи план рада 2020/21

ШРП